Thank you for your order!
cart.general.title

Thông cáo báo chí

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Virút cô-rô-na corona: Người cao tuổi ở các nước có thu nhập thấp và trung bình cần phải được bảo vệ để ngăn chặn thảm họa nhân đạo toàn cầu