Thank you for your order!
cart.general.title

Dự án Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về Thu nhập và Sức khỏe của Người cao tuổi tại Việt Nam

Các văn bản dự án 

NgàyTên tài liệu
 17/04/2020Khung quản lý môi trường và xã hội
Tải bản tiếng Việt | Tải bản tiếng Anh 
17/04/2020Kế hoạch cam kết xã hội và môi trường
Tải bản tiếng Việt | Tải bản tiếng Anh
17/04/2020Báo cáo đánh giá xã hội
Tải bản tiếng Việt | Tải bản tiếng Anh
17/04/2020Kế hoạch gắn kết các bên liên quan
Tải bản tiếng Việt | Tải bản tiếng Anh
17/04/2020Quy trình quản lý lao động
Tải bản tiếng Việt | Tải bản tiếng Anh
17/04/2020Kế hoạch khung về Dân tộc thiểu số
Tải bản tiếng Việt | Tải bản tiếng Anh