Thank you for your order!
cart.general.title

Dự án VIE071

Các văn bản dự án 

NgàyTên tài liệu
 17/04/2020Khung quản lý môi trường và xã hội
Tải bản tiếng Việt | Tải bản tiếng Anh 
17/04/2020Kế hoạch cam kết xã hội và môi trường
Tải bản tiếng Việt | Tải bản tiếng Anh
17/04/2020Báo cáo đánh giá xã hội
Tải bản tiếng Việt | Tải bản tiếng Anh
17/04/2020Kế hoạch gắn kết các bên liên quan
Tải bản tiếng Việt | Tải bản tiếng Anh
17/04/2020Quy trình quản lý lao động
Tải bản tiếng Việt | Tải bản tiếng Anh
17/04/2020Kế hoạch khung về Dân tộc thiểu số
Tải bản tiếng Việt | Tải bản tiếng Anh
11/05/2020General Procurement Notice
Tải bản tiếng Anh