Thank you for your order!
cart.general.title

Giá trị cốt lõi

Giá trị của chúng tôi:

 1. Chúng tôi hướng tới tác động tích cực và lâu dài
 • Với những thành viên trong mạng lưới, chúng tôi lấy người cao tuổi làm trung tâm trong mọi công việc chúng tôi thực hiện
 • Chúng tôi đáp ứng với những nhu cầu chúng tôi phát hiện ra bằng những cách thức để tạo ra thay đổi dài hạn
 • Chúng tôi cùng với người cao tuổi và đại diện cho người cao tuổi lên tiếng chống lại phân biệt đối xử và bất công
 1. Chúng tôi trân trọng sự tham gia của tất cả mọi người
 • Chúng tôi tôn trọng giá trị và phẩm giá của tất cả mọi người trong các công việc của chúng tôi
 • Chúng tôi tôn trọng sự khác biệt và hướng đến sự hoà nhập cho tất cả mọi người trong công việc của chúng tôi
 • Chúng tôi luôn luôn lắng nghe mọi tiếng nói, nhất là đối với các nhóm yếu thế hơn.
 1. Chúng tôi cố gắng học tập không ngừng
 • Chúng tôi tận dụng mọi cơ hội để học hỏi
 • Chúng tôi tạo ra cơ hội để nhìn lại mình và tìm ra các giải pháp sáng tạo
 • Chúng tôi chia sẻ những gì chúng tôi học được từ cả thành công và thất bại
 1. Chúng tôi là một đối tác đáng tin cậy
 • Chúng tôi làm việc cùng các thành viên trong mạng lưới và những đối tác khác nhằm tăng tính kết nối, ảnh hưởng và tác động dài hạn
 • Chúng tôi chịu trách nhiệm cho những điều chúng tôi nói và làm
 • Chúng tôi luôn hợp tác trong công việc, xây dựng các mối quan hệ trên tinh thần tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau