Thank you for your order!
cart.general.title

Nâng cao nhận thức kiến thức - Học tập suốt đời

CLB sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông/nâng cao nhận thức/giới thiệu/tập huấn về các vấn đề thành viên quan tâm về mô hình/kỹ thuật mới của hoạt động tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe, quyền lợi....(thông qua các buổi SH tháng như đã đề cập ở các mảng). CLB có thể mời TV BCN, hoặc TNV, hoặc TV CLB có khả năng để truyền thông, sử dụng các Sổ tay và tài liệu truyền thông của CLB về các chủ đề này. CLB cũng có thể mời cán bộ y tế, Dân số, Khuyến nông, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội NCT....đến truyền thông/tập huấn. Ngoài ra, CLB còn thực hiện những hoạt động khác nhằm truyền thông các kiến thức mới về các chủ đề được NCT quan tâm không chỉ cho thành viên CLB mà còn cho cộng đồng, như:

  • Tổ chức truyền thông/nói chuyện về các chủ đề chăm sóc sức khỏe cho người ngoài cộng đồng, truyền thông ít nhất 2 lần/năm cho 100 người không phải là thành viên CLB
  • Phát thanh các bài truyền thông về sức khỏe qua hệ thống loa của thôn/xóm
  • Các thành viên CLB hàng tháng chia sẻ các kiến thức đã được học với thành viên gia đình và cộng đồng cho ít nhất 2 người