Thank you for your order!
cart.general.title

Quyền và lợi ích

Mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau hướng tới mỗi năm tổ chức truyền thông được ít nhất 2 lần về quyền lợi, chế độ chính sách của nhà nước, tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức về các luật pháp, chính sách liên quan đến NCT, người nghèo, cận nghèo, bình đẳng giới, bạo lực gia đình, bảo trợ xã hội v.v... cho thành viên CLB. Ngoài ra, CLB cũng giúp đỡ, hỗ trợ thành viên câu lạc bộ trong việc nộp hồ sơ hưởng chế độ theo chính sách, bao gồm:

  • Đề xuất, tham mưu với các tổ chức, ban ngành hữu quan để những người đủ tiêu chuẩn được hưởng chế độ chính sách
  • Hỗ trợ đối tượng làm thủ tục để được hưởng chế độ, chính sách
  • Mỗi năm CLB giúp ít nhất 5 người làm thủ tục/tiếp cận hưởng chế độ, chính sách của nhà nước
  • Tham gia giám sát việc thực hiện quyền lợi của NCT tại cộng đồng
  • Đóng góp ý kiến/đề xuất cho địa phương về các vấn đề quan tâm (tổ chức riêng, cử đại diện tham gia vào các cuộc họp ở địa phương để nêu ý kiến, hoăc mời đại diện chính quyền địa phương tham dự buổi SH CLB để phản ánh các ý kiến).
  • Về chỉ tiêu, mỗi năm CLB cần tổ chức được ít nhất 2 buổi trao đổi/đối thoại với đại diện chính quyền địa phương nhằm đóng góp ý kiến cho các vấn đề quan tâm và có ít nhất 1 đề xuất được chấp giải quyết.

Các hoạt động về Quyền và Lợi ích được lưu và theo dõi trong Sổ Hỗ trợ theo dõi thực hiện chế độ chính sách của CLB.